پایین آوردن pH آب مورد استفاده در سم پاشی


برای پایین آوردن pH آب مورد استفاده در سم پاشی چه راه حل¬هایی می-توان به کار برد؟

در بسیاری از نواحی دنیا که کشاورزی پیشرفته و مکانیزه دارند کشاورزان قبل از سمپاشی، pH تانکر حاوی  آفتکش را توسط دستگاهی بنام pH متر یا نوار سنجش اسیدیته کنترل میکنند، تا از میزان تأثیر آفتکش اطمینان حاصل نمایند. آب گل آلود دارای ذرات معلق خاک بوده و مواد آلی میتواند بر کارایی برخی از آفتکشها تاثیر زیادی بگذارد. سموم علفکش مانند پاراکوات و گلیفوزیت، اگر مدت بیش از یک ساعت در مخزن سمپاش بمانند،  توسط ذرات معلق خاک غیر فعال میشوند. 
 همانگونه که قبلا ذکر شد، بهترین pH برای آب سمپاشی بین  چهار تا شش است. یکی از راه حلها، آن است که قبل از اضافه نمودن سم به تانکر، pH آب داخل تانکر توسط pH متر کنترل شود و در صورت وجود pH بالا، با استفاده از بافرهای (مواد شیمیایی) مخصوص، pH را به زیر  هفت کاهش داده و پس از آن آفتکش را به آب اضافه کرده و سریعاً سمپاشی را انجام داد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: استفاده از بافرها در سم پاشی

استفاده از آب تمیز و قرار دادن فیلتر در مخزن سمپاش در فرآیند سمپاشی با آفتکش از موارد مهم در افزایش تاثیر آفتکشها میباشد. آبی که دارای املاح کلسیم و منیزیم است میتواند تاثیر سموم علفکش گلیفوزیت و توفوردی را کاهش دهد. هم چنین اگر مقدار بی کربنات آب از ۵۰۰ ppm بیشتر باشد، بر کارایی علفکشهای ترالکوکسیدیم (گراسپ) و سیکلوکسیدیم (فوکوس) اثر نامطلوب میگذارد. آب واقعا سخت دارای ۶۰۰ ppm کربنات کلسیم علفکش توفوردی را تقریبا به طور کامل در مقدار دوز مصرفی پائین غیر فعال میسازد. اگر چه با استفاده از اسیدها میتوان pH را پایین آورد، اما اغلب علاوه بر خطرات ایمنی، دقت نمیشود که وقتی آب خنثی شد، با اندک اسید اضافه pH بصورت غیر قابل کنترل پایین آمده و روی سموم و ادوات سمپاش تأثیر منفی میگذارد