مراحل رشد ماهی قزل‌آلا

مدت زمان رشد و نمو جنین و دوره لاروی ماهی تحت تاثیر دمای آب می باشد. دمای بدن ماهی وابسته به دمای آب است و به دنبال تغییر درجه حرارت بدن شدت سوخت و ساز بدن ماهی نیز تغییر می‌کند.
جنین در حال رشد و لارو دارای کیسه زرده اکسیژن را از طریق کل سطح بدن دریافت می‌کنند. هنگامی که دمای آب بالا است سرعت رشد جنین و لارو بیشتر می‌شود در حالی که در آب با دمای پایین سرعت رشد کاهش می‌یابد. مدت زمان رشد دوره جنینی و لاروی از لقاح تا شنای فعال بین 37 تا 83 روز در دمای بین 6 تا 12 درجه سانتی‌گراد می باشد. بعد از شروع تغذیه فعال طول واقعی دوره رشد گروه‌های سنی مختلف نه تنها وابسته به دما و اکسیژن آب می‌باشد، بلکه کمیت و کیفیت خوراک مصرفی هم تأثیرگذار است.
برای آغاز پرورش، بچه ماهی مناسب 25 گرم است. در تابستان و بهار به دلیل دمای مناسب، ماهی رشد مناسب‌تری نسبت به زمستان دارد ولی در فصل تابستان محدودیت‌هایی از لحاظ تراکم و شیوع بیماری دارد. طول دوره رشد از بدو تولد تا رشد کامل حدود 16 ماه طول می کشد. برای تولید 30 الی 40 تن در سال می‌بایست دوره پرورش را به 3 دوره در سال افزایش داده و بچه ماهی مناسب این کار است، وزن مناسب فروش 400 ال 600 گرم است. مراحل رشد ماهی به شرح زیر می‌باشد:
الف)فاز اول انکوباسیون
از لقاح تا تخم چشم‌زرده بوده که طول این دوره در دمای آب بین 6 تا 12 درجه سانتی‌گراد و حدود 15 تا 30 روز طول می‌کشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: وضعیت عمومی استخر و تراکم ماهی

ب) فازانتهای انکوباسیون
از تخم چشم‌زرده تا لارو کیسه زرده که رشد لارو دارای کیسه زرده از تخم‌گشایی تا آغاز شنا از 15 تا 30 روز می‌باشد.

ج) دوره لارو تازه به شنا افتاده
طول این دوره در دمای بین 6 تا 12 درجه سانتی‌گراد حدود 10 تا 30 روز طول می‌کشد.
د) دوره رشد بچه ماهی
دارای کیسه زرده به وزن 2 گرم و طول 5 سانتیمتر بوده و طول دوره رشد این دوره در دمای بین 5 و 15 درجه سانتی‌گراد حدود 5/1 تا 3 ماه طول می‌کشد.
ر) مرحله انگشت قد
زمان رشد بچه‌ماهی تا دوره انگشت‌قد 3 تا 5/4 ماه طول ‌کشیده و ماهی انگشت‌قد به طول 5/12 سانتی‌متر و متوسط وزن 25 گرم می‌باشد.
ز) مرحله انگشت قد تا بازاری
 ماهی با وزن 250 گرم
بازاری  نام دارد. هنگامی که درجه حرارت آب بین
 5 تا 15 درجه سانتی‌گراد باشد مدت زمان رشد ماهی
از 250 گرم تا 500 گرم  بین 5/2 تا 5/4 ماه طول می‌کشد.