کـودهای مورد نـیاز انـگور

کـودهای مورد نـیاز انـگور  
 الف)کودهای معدنی:
ازت : يكي از عناصر پرمصرف بوده و براي رشد رويشي گياه از اهميت زيادي برخوردار مي باشد و همه ساله  برای تامين نياز کودی باغهای انگور استفاده میشود. اين كود را  میتوان به عنوان کود برگی با غلطت 0.5 تا ۱درصد  بصورت محلولپاشي و به منظور رفع سريع كمبود به گياه داد. زیاده روی در دادن کودهای ازته اثرات منفی در رشد داشته که مهمترین آنها عبارتند از رشد بیش از حد و بهم زدن رشد طبیعی گلها ودر نتیجه کم شدن محصول و حساسیت گیاه در مقابل بيماري و سرمای زمستان اشاره نمود.

اصلاعات بیشتر در کشتیار: گیاه شناسی درخت انگور

فسفر : به عنوان کود فسفره از سوپر فسفات استفاده میشود که در آب  محلول است.
پتاسیم: علاوه بر افزايش مقاوت گياه در برابر سرما وخشكي  و ميزان قند ميوه ، برای ساختمان برگها و چوبی و سخت شدن شاخه بویژه ساقه ها و همچنین برای رسیدن ميوه  انگور وجودش لازم است.
منیزیم:یکی از کودهای اصلی مورد نیاز است وجودش در برگها برای ساختن کلروفیل و در نتیجه جذب CO2  از هوا وتبدیل آن به قند ضروری است و معمولا به صورت سولفات منیزیم به زمین داده شده که براحتی در آب حل میشود.
کلسیم: از کودهایی است که انگور شدیداً به آن وابسته است و باید در مناطقي كه ميزان كلسيم خاك كم است همه ساله به مقدار لازم به باغهای انگور داد.

با کشتیار بشتر بدانیم: معرفی و تاریخچه محصول انگور

ب)کودهای آلی:
از لحاظ مواد غذایی در درجه دوم اهمیت قرار دارند مهمترین تاثیر آنها  بر روی خاک بهتر کردن خواص فیزیکی است که از راهای زیر انجام میشود:۱- بهتر کردن ساختمان و بافت خاک ۲- فعال کردن میکروارگانیسم خاک ۳- تنظیم نسبت آب  به هوا در داخل خلل و فرج خاک.
مقدار کود مورد نیاز جهت درختان بارده به قرار زیر است:اوره۵۰۰کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات ۵۰۰کیلوگرم در هکتار کود حیوانی۳۰تن در هکتار برای درختانی که در حال حداکثر میوه دادن هستند۲۵۰ کیلو سولفات پتاسیم در سال میباشد.کود الی را معمولا در پاییز یا زمستان یکباره میدهند کودهای معدنی را نباید یکباره داد.انها را میتوان در ۳بار هر دفعه به فاصله ۲ماه به زمین داد.کود ازته را از اول شهریور نباید به تاکستانها داد چون باعث ادامه رشد و در نتیجه نارس ماندن چوب درختها می شود.