آفات و بیماری های بادام: زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygalali 

زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygalali، مستقیماً به میوه حمله می کند و در اثر تخم ریزی این آفت میوه های جوان ریزش می کنند. میوه هائی که روی درخت باقی می مانند مومیائی شده و محل زمستان گذرانی لارو می شوند. حشره کامل زنبور کوچکی است به رنگ سیاه و کرم، لارو آن سفید رنگ است. مغز خوار بادام میوه ی جوان را سوراخ کرده و یک تخم در آن می گذارد . پس از مدت معین تخم باز شده  و لارو حشره بیرون آمده و داخل بادام تبدیل به شفیره شده، حشره کامل سال بعد از شفیره خارج شده و شروع به تخم گذاری می کند.

با کشتیار بهتر بکاریم: سرشاخه خوار هلو Anarsia lineatella

مبارزه: برای مبارزه با این آفت راه های شیمیایی و مکانیکی وجود دارد. در مبارزه ی مکانیکی میوه های آلوده حاوی لارو حشره از روی درخت یا روی زمین جمع آوری شده و سوزانده می شود.
در مبارزه ی شیمیایی از سموم فسفره مانند گامگسان، دی کلروفون ، فسفامیدون (برای حشره ی کامل) و یا نواکرون، فسفامیدون (بر علیه تخم لارو) استفاده می شود.  نظر به اینکه چغاله بادام در ایران به صورت سبز مصرف می شود، لذا سم پاشی توصیه نمی شود .


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری