مراحل و شرایط کاشت کدو

 تاريخ كاشت:

کدو را در اين مناطق از دهه دوم فروردين تا 15 خرداد ميتوان كشت نمود ولي مناسبترين تاريخ كاشت نيمه اول فروردین مي باشد.

 كاشت بذر و ادوات آن:

بذركارهاي دقيق اگر درست تنظيم شوند باعث يكنواختي مزرعه مي شوند. اين نكته مهم را به ياد داشته باشيد كه شيوه استقرار بوته ها در مزرعه اغلب نقش تعيين كننده اي در عملكرد مورد انتظار آن در يك فصل زراعي دارد. مزرعه اي كه استقرار بوته هاي آن مناسب نباشد، يا اينكه بين بوته ها فاصله زيادي افتاده باشد، باعث ايجاد مشكلات بعدي در يكنواختي رسيدگي و كنترل علف هاي هرز مي شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: عملیات کشاورزی درفصول مختلف بر اساس شرایط آب و هوایی برای محصول کدو

 عمق كاشت:

بذرها عموماً در عمق ٢ سانتی متری در خاکهای شنی کاشته می شوند. دمای خاک بایستی حداقل بالای ١۵درجه ی سانتی گراد برای جوانه زنی باشد. رویش در٣٠ تا ٣۵ درجه در یک هفته اتفاق می افتد.

 تراكم بوته و مقدار بذر:

برخی از نواحی گرمسیری گیاهان گاهی از راه قلمه تکثیر می یابند. فاصله ی ۵٠تا ١۵٠سانتی متر داخل ردیفها و از٢ تا ٣متر در بین ردیفها معمول است. فاصله ی عریض برای کشت توأم در نواحی گرمسیری به کار می رود. کدوهای نوع بوته ا ی نزدیکترفاصله بندی می شوند. کدوئیان دگر گشن نیستند وزمانی که حشرات بومی برای گرده افشانی کافی نباشند گروه های زنبور عسل می توانند جایگزین شوند.بذرپاشی مستقیم را می توان در زمین اصلی بعد از رفع سرمای بهاره در اواسط فروردین و یا اوایل اردیبهشت ماه آغاز کرد و یا این که بذر را ابتدا در خزانه پرورش داد و سپس نشای آن را در زمین اصلی منتقل کرد.