کاهش غذاي دریافتی در گرمازدگی

میزان ماده خشک دریافتی در گاوهاي تحت استرس گرمایی کاهش می یابد که معمولا این کاهش بین 10 تا 20 درصد   می باشد. میزان آن به شدت و دوره ي استرس گرمایی بستگی داشته و میتواند از چند روز تا دوره هاي طولانی ایجاد شود. کاهش ماده خشک مصرفی به شکل کاهش مصرف علوفه و افزایش کربوهیدرات قابل تخمیر می باشد. که طی عمل sorting یا انتخاب غذا توسط دام براي تولید حرارت کمتري طی هضم دراسترس گرمایی انجام می شود (به عبارتی دانه و مکمل هاي پروتئین اي به علوفه ترجیح داده می شوند). بازگشت و بهبود از این شرایط بعد از پایان استرس گرمایی تقریبا به شکل آهسته اي اتفاق می افتد.