جدیدترین توصیه های فنی سیب


آخرین توصیه های پرورش سیب بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/03

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات به علت وزش باد دراستان خراسان شمالی

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• تعویق انداختن عملیات سم پاشی و محلول پاشی باغات مرکبات بدلیل وزش باد شدیددراستان هرمزگان

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات به علت وزش باد دراستان های یزدوخراسان جنوبی

• جهت بالا بردن راندمان آبیاری در باغات پسته (و جلوگیری از ریزش برگ ها) و باغات انار( جهت جلوگیری از ترکیدگی میوه) آبیاری شبانه انجام شود.

• آبیاری سنگین باغات پسته همراه با کود سولو پتاس و اوره جهت خندان شدن پسته

استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• تسریع در برداشت محصولات باغی بخصوص انگور، سیب، پسته و گردو.

• آبیاری باغات پسته ،آماده سازی برای پیوندومحلول پاشی بعداز برداشت