دورهای آبیاری گیاه زعفران

در طي دوره رشد يكساله زعفران آبياري در چهار نوبت بسيار حائز اهميت است كه براي هر نوبت عنوان خاصي تعريف شده است.

الف) نخستين آبياري معروف به (بسار آب) كه زمان آن متناسب با شرايط اقليمي متفاوت مي باشد و تعيين زمان مناسب بسيار حائز اهميت است.

اين آبياري مي بايست سنگين باشد تا مواد مورد نياز پياز در حالت رويش را در حيطه ريشه قرار دهد. موقع اين آبياري در نواحي مختلف زعفران خيز خراسان- با توجه به مختصات اقليمي و شرايط آب و هوايي هر يك از نقاط در فاصله حدود 15 مهر تا 20 آبان اتخاذ مي­شود.

ب) دومين آبياري مهم، موسوم به (زاچ آب) است (زاچ) از لغات كهن فارسي دري مصطلح در ايران شرقي، به معناي زن تازه وضع حمل كرده. موقع اين آبياري بسته به وضعيت اقليمي نقاط زعفران خيز خراسان در فاصله حدود 25 آبان تا حداكثر 30 آذر مي باشد. با انجام اين آبياري زايش بچه پياز ها از پياز اصلي (مادر) آغاز مي شود. ضمن رشد بچه پياز ها،‌برگها فعاليت خود را تشديد مي كنند و مفهوم (زاچ آب) همين تعبير را در ماهيت لفظي خود دارد و اتخاذ آن توسط زعفران كار خراساني ريشه در همين باور داشته است.

ج) سومين آبياري با سپري شدن فصل سرما و يخبندان شديد و رسيدن اسفند، بچه پيازهاي رو به رشد به اندوخته كردن مواد غذايي درون بافت­هاي خود براي رويش بعد فعال­تر مي­شود. در اين موقع در حدود اوايل تا نيمه دوم اسفند، كوشش سطحي زمين پيش از آبياري نوبت سوم  انجام مي­شود كه براي تهويه و درآميختن هرچه بيشتر مواد خاك و بالا رفتن قابليت نفوذ رطوبت، بسيار مفيد است.

د) آبياري نوبت چهارم معروف به (زرد آب) پيش از پژمردگي و زرد شدن برگ هاي زعفران انجام مي شود و وجه تسميه آن در رابطه با همين تكته اتخاذ شده است، اين آبياري در رشد و ذخيره سازي مواد لازم براي موقع رويش پيازهاي جوان و كامل شدن پوشش لايه لايه عايق گونه آنها بسيار موثر است. آغاز زرد شدن برگ ها در زعفران زار متناسب با شرايط اقليمي، در نواحي با اعتدال بيشتر بهاري از حدود 10 ارديبهشت است. در صورتي كه ميزان بارندگي ها بيشتر از معمول سالهاي قبل و روزهاي فروردين و ارديبهشت خنك تر از معمول ناحيه باشد زرد شدن برگها چند روزي به تعويق مي افتد.

اما چهار نوبت آبياري براي گياه زعفران كافي نيست. حتي اگر بارندگي هاي فصول پائيز و زمستان و ماههاي فروردين و ارديبهشت سال بعد از نظر ميزان نسبي مطلوب اما به موقع نباشد، يقيناً بايد نوبت هاي آبياري را با در نظر گرفتن مواقع بارندگي در اين مدت به فاصله 10 روز تنظيم كرده تا ميزان محصول و كيفيت آن رضايتبخش باشد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران