چگونگی هرس در درختان انار

هرس در درختان انار یکی از مهمترین عواملی است که جهت افزایش عملکرد و تولید میوه مرغوب و با کیفیت صورت میگیرد. هرس در درختان انار یک عمل ضروری و مستمر می باشد. زیرا انار دارای رشد رویشی شدید بوده و پاجوش و تن هجوش زیاد تولید می کند ودر صورت عدم هرس، ظرف مدت کوتاهی به حالت انبوه و پرپشت درآمده و محصول آن ازجهت کمی وکیفی شدیداً کاهش می یابد. در عین حال هرس درختان انار به تجربه کافی نیاز دارد. عدم توجه به شرایط اقلیمی منطقه و هرس غیرفنی و شدید باعث آفتاب سوختگی میوه و خشکیدگی تنه و شاخه های در معرض تابش مستقیم آفتاب می گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: کاشت قلمه و نهال انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار