نژاد کارنيولان يا زنبور عسل خاکستری جبال آلپ

بومی در اتريش و شمال جزيره بالکان است. اين زنبورها در نتيجه اصلاح نژاد و به گزينی بسيار آرام بوده و به ندرت نيش میزنند. خاصيت خوب آنها اين است که در اوايل بهار قدرت رشد زيادی دارند. رنگ اين نژاد خاکستری تيره با موهای انبوه خاکستری متمايل به قهوه ای پوشيده شده است. روی نيم حلقه ٢ و ٣ پشتی شکم اغلب خالهای کوچک قهوه ای رنگ ديده میشود. اين نژادتمايل زيادی به بچه کندو نداشته درعوض محصول آن زياد است. مصرف غذای زمستانی آن نيز کم است. از بزرگترين محسنات اين نژاد داشتن ذخيره غذايی کافی در فصول مختلف سال است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نژاد زنبور عسل ایتالیایی


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری