نور و نیاز آفتابی- گیاه کلزا

نور
 دامنه فتو پريود براي كلزا بسيار گسترده است. به طوري كه در دامنه 10 تا 24 ساعت روشنايي قادر به رشد و نمو مي باشد. به طور كلي كلزا يك گياه روز بلند است و براي انتقال از مرحله رويشي به زايشي نياز به روزهاي بلند دارد. با افزايش طول روز ،گل دهي تسريع مي شود. در گياهان حساس به طول روز براي اين بتوان طول روز را در محاسبه سرعت نمو وارد كرد،از واحدي بنام فتو ترمال استفاده مي شود كه از حاصل ضرب دمادر طول روز به دست مي آيد.نور در جوانه زني ارقام اصلاح شده كلزا تاثيري ندارد،ولي رشدرويشي كلزا تحت تاثير نور قرار مي گيرد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا