استقرار کندو و روند وضع جوی منطقه

مهمترين عاملی که قبل از عوامل ديگر بايد توسط زنبوردارموردبررسی قرارگيردوضع جوی منطقه است زيرا وجود شرايط نامساعددرمنطقه استقرار، عامل بازدارنده ای برای فعاليت زنبورعسل خواهد بود و باعث عدم جريان يافتن شهد گياهی و توليد دانه ی گرده می شود. البته پيشبينی منطقه از نظر تغييرات جوی محدود است که بهتر است زنبوردار از تجربيات گذشته و آمارهای هواشناسی موجود در منطقه را مد نظر قرار دهد. به طورکلی، مهمترين عوامل نامساعد جوی در منطقه محل استقرار کندوهاعبارتنداز:
الف) گرما و سرمای زياد: درنواحی گرم بهتر است کندوهارا در محل سايه گير قرار دهندو درنواحی سردسير که دارای زمستان طولانی است، در پناه ساختمانها و ديوارها ورو به جنوب قرار داد تا از نور آفتاب بيشتر استفاده کنند.
ب) بارندگی زياد ومستمر
ج) بادهای شديد و طوفانی: استقرار کندو بايد به گونه ای باشد که جهت باد عکس جهت سوراخ پروازباشدتا باد نتواند ً مستقيما به داخل کندونفوذ کندزيرا به وجود آمدن جريان باد درداخل کندو چه گرم و چه سرد باعث تغييردادن حرارت داخل کندو می شود (تغيير ميکرو کليمای داخل کندو) که ً نتيجتا سبب تأثيرات مستقيم و نامطلوبی در وضع فعاليت ساکنين کندو ً خصوصا در مورد رشد نوزادان می شود. باد يکی از خطرناکترين عوامل برای محدودکردن فعاليت زنبوران  خصوصا در مورد افزايش جمعيت کندو است. لذا توصيه می شود از استقرار کندوها در محلهای بادخيز جدا خودداری شود.
د) وجود مه و شرجی بودن منطقه
هـ) وجود هوای كثيف (دود، گرد و غبار)
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری