جدیدترین توصیه های فنی گردو


آخرین توصیه های پرورش گردو بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/09/16

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• جمع آوری برگ های باغات آلوده به آفت کنه کالزای گردو و بیماری آنتراکنوز(لکه سیاه) و معدوم نمودن برگ های جمع آوری شده