جدیدترین توصیه های فنی گردو


آخرین توصیه های پرورش گردو بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

• استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• تسریع در برداشت محصولات باغی بخصوص انگور، سیب، پسته و گردو.

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• برداشت )گردو،پسته ،انار ،سیب ) جهت کاهش ریزش توسط باد وبارندگی وانبارداری مناسب