کنترل سفیدک سطحی انگور با گوگرد میکرونیزه

گوگرد پاشی باید حتما در زیر شاخه های  در خت مو در روی زمین دور تا دور درخت ومتصل به تنه و مقداری هم به تنه پایین درخت پاشیده شود و در قسمتهای متراکم و پرشاخه که احتمال رسیدن گاز گوگرد به آنها کم است پاشیدن گوگرد بصورت نمک پاشی که چندان محسوس  نباشد بلامانع است
توصیه موکد می‌شود از پاشیدن گوگرد روی برگهای بالای درخت حتما خود داری ورزید چون برگها و انگورها دچار سوختگی خواهند شد.  

با کشتیار بیشتر بدانیم: مبارزه با بیماری سفيدك سطحي (حقيقي)

 1⃣مرحله اول
  بعد از جوانه زنی قبل از گلدهی زمان  رویش  چند برگ بر روی شاخه‌ها یا طول ساقه ها جدید، 10تا15 سانتی متر رشد کرده باشند میباشد.
، در هر 100 متر مربع از سطح تاکستان، در حدود 150 گرم گوگرد پودری میکرونیزه استفاده شود.

نکته:?
  گوگرد پاشی را می توان به صورت دستی و یا با استفاده از گردپاش، انجام داد. 

2⃣ مرحله دوم 
 پس از گلریزی کامل، در این مرحله 250 گرم گوگرد میکرونیزه در هر 100متر مربع  استفاده می‌شود.طبق دستورالعمل مرحله اول

با کشتیار بیشتر بدانیم: برداشت محصول به منظور تهيه كشمش

 3⃣مر حله سوم گوگرد پاشی 
 دو هفته پس از مرحله دوم، سومین مرحله گوگردپاشی انجام می‌شود. در نهایت زمانی که دانه‌های غوره رشد کردن آخرین مرحله گوگرد پاشی انجام می‌شود. در این مرحله در حدود 400 گرم پودر گوگرد پودری میکرونیزه به ازای هر یکصد متر مربع از تاکستان استفاده می‌شود.