نژادهای زنبور عسل: زنبورعسل هندی

جثه اين گونه زنبور حدواسط زنبورعسل معمولی و زنبورريزاست. درهندوستان،پاکستان،چين وژاپن وقسمتی ازافغانستان وجودداشته ازنظر شان سازی شباهت کاری با زنبورعسل معمولی دارد و چند شان موازی هم درست میکند. اين نژاد قابليت پرورش در کندو را داردودارای نژادهای مختلفی است، توليدعسل آن ً نسبتا خوب وارزش اقتصادی محلی دارد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری