آفت - سرخرطومي گيلاس

سرخرطومي گيلاس
سوسكي است قرمز طلايي رنگ كه مقابل نور به سبز فلزي در مي آيد زمستان گذراني در 5-10 سانتي متري خاك و به صورت شفيره است.
زمان فعاليت اين حشره در شب هاست و با تغذيه از گوشت ميوه موجب بد شكل شدن ميوه مي شود. اين سوسك پس از بلوغ روي سطح ميوه با خرطوم شكاف ايجاد كرده و تخم مي گذارد. بعد از 10 روز اين تخمها به لارو تبديل مي شود ولاروهم از گوشت ميوه استفاده كرده و علاوه بر كاهش مرغوبيت اغلب موجب ريزش ميوه مي شود

شيميايي: مصرف سمومي مثل ديازينون باز هم تاكيد مي شود مبارزه غير شيميايي بسيار موثر تر است چون حشره در حالت خواب زمستانه بسيار آسيب پذير تر است.