استرس گرمایی و اثر آن بر رنگ گوشت دام

درطول دوره پرورش ، دامدار سعی بر تولید دامی با رشد مطلوب و توسعه متمایز عضله ( عضله زیاد) دارد. گیاه و مزرعه می تواند بر روی بالاتر رفتن کیفیت فرآورده های گوشتی دام موثر باشد. رنگ اجزای بافت به طور قابل توجهی تحت تأثیر فاکتورهایی مانند جیره غذایی و شرایط محیطی قرار می گیرد، همچنین نحوه انتقال دام ( بارکردن ماشین و تخلیه آن) ونحوه حرکت ماشین ها قبل از کشتار ممکن است مهم باشد. به هنگامی که حیوان تحت تآثیر تنش هایی مانند سرما و گرما، خشکی، تحریک و هیجان، کمبود اکسیژن و غیره قرار می گیرد. علاوه بر این که تولید آن را تحت تأثیر قرار می دهد سبب افزایش ترشح هورمون از بخش مرکزی و قشری ( کورتکس) غدد فوق کلیوی می شود، این هورمون ها سبب تغییر میزان گلیکوژن کبد می شوند. تغییرات در سطح گلیکوژن عضله بر رویPH عضله اثر گذاشته و ممکن است کیفیت گوشت را پس از کشتار و در نهایت رنگ گوشت را  تغییر دهد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: کاهش دما و اثرات آن بر روی دام

تأثیر تنش های گرمایی و سرمایی را بر روی گوشت قرمز و اثر آن بر روی رنگ گوشت را قبل از کشتار مورد بررسی قرار گرفته است. استرس گرمایی سبب افزایش بروز رنگ پریدگی عضله در خوک می شوند. گرمای زیاد بلافاصله قبل از کشتار خوک سبب تحریک سریع میزان گلیکولیز بعد از مرگ می شود و این سبب کاهش سریع PH عضله و کاهش شدت رنگ عضله می شود. همچنین  گوشت به طور کلی از لحاظ ظرفیت نگهداری آب فقیرتر می شود.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری