مرحله برگ دهي گیاه کلزا

مرحله برگ دهي
چهار تا هشت روز بعد از سر از خاك در آوردن جوانه كلزا، اولين بــــــرگهاي حقيقي ظاهرمي شود. اولين برگ حقيقي به رشد خود ادامه داده و كاملا بزرگ مي شود و حاشيه برگها چين دار مي باشد.
در اين مرحله شكل رويش برگها به صورت كپه اي مي باشد به اين صورت كه برگهاي  پيرتر در پايه گياه بزرگتر مي باشند و برگهاي كوچكتر و جوانتر نيز در مركز كپه برگها گسترش مي يابند. در اين مرحله طول ساقه تغييري نمي كند اما قطر ساقه ها افزايش مي يابد. سيستم ريشهاي نيز ريشه هاي  ثانويه خود را در جهت بالا و پايين درون خاك گسترش مي دهند. برگها در گياه كلزا نقش مهمي در جذب انرژي خورشيد براي توليد غذا و رشد گياه دارند. جهت استفاده كامل از نور خورشيد، رشد سريع برگها ضروري مي باشد. به همين دليل وجود برگهاي بزرگ و به تعداد زياد باعث مي شود تا نور بيشتري توسط برگهاي گياه جذب شود. رشد سريع  برگها باعث افزايش سريع رشد ريشه مي شود و تبخير رطوبت از سطح خاك و رشد علفهاي هرز كاهش مي يابد. هر اندازه كه سطح برگها افزايش يابد، نور بيشتري جذب شده در نتيجه توليد وزن خشك در هر روز توسط گياه افزايش مي يابد .

شاخص سطح برگleaf area index ،بر اساس اندازه گيري نسبت سطح يك طرف برگ به واحد سطح زمين بدست مي آيد. شاخص سطح برگ برابر با 4 به معني 4 متر مربع از سطح برگ در واحد متر مربع از سطح زمين مي باشد. كلزا واريته  B.napus معمولا داراي برگهاي بيشتر و بزرگتري نسبت به واريته  B.rapa ميباشد. بنابراين شاخص سطح برگ بزرگتري نيز دارند.
گياهان با يكديگر براي بدست آوردن نور،رطوبت ومواد غذايي رقابت مي كنند.در مزارعي كه بذرها بطور ناهماهنگ جوانه مي زنند، سطح برگ گياهاني كه زودتر جوانه زده اند، آنقدر بزرگ است كه باعث مي شود تا گياهان كه ديرتر جوانه زده اند كوتاه قد باشند واز رشد باز بمانند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا