جهت و سرعت باد در پرورش ماهی گرم آبی

تغییر جهت باد تاثیر زیادی بر غذادهی به ماهی دارد. بدین صورت که وقتی باد شرقی است غذا را در قسمت غرب استخر می ریزند. چون ماهی ها به طرف غرب استخر که آب آرامتر است می روند. همچنین جهت باد شمالی و جنوبی تاثیر زیادی بر مدیریت استخر دارد. در خوزستان باد شمال محیط مناسبی را برای رشد ماهی فراهم می کند در حالیکه باد جنوبی همراه با شرجی است و برای استخر مشکلاتی را ایجاد می کند.
وقتی باد نباشد سطح آب استخر ساکن مانده و تلاطمی بوجود نمی آید تا اکسیژن هوا بطور مناسب با آب ترکیب شده و سطح اکسیژن محلول آب بالا رود. در شرایط باد شدید تلاطم ایجاد شده درآب باعث حرکت لایه های آب شده و اکسیژن کافی را به آب منتقل می کند.