برآورد میزان بقاء پست لاروها پس از ذخیره سازی

بعد از انجام آزمایش ویا تست فرمالین معمولاً احتمال داده می شود که میزان تلفات پست لاروها تقریباً بیش از 10 درصد باشد. به همین منظور برای بررسی درصد بقاء پست لاروها پس از ذخیره سازی اقدام به نصب و تعبیه سه قفس بقا در سه قسمت مختلف از یک استخر پرورش می نمایند. این قفس ها اصولاً درسه ناحیه استخر و به فاصله 10 متر از دایک و به عمق 40 سانتی متر قرارگرفته و سپس اقدام به گرفتن سه نمونه 100 قطعه ای از پست لارو میگو از مخازن آداپتاسیون نموده و درقفس های بقا معرفی می شوند بعد از گذشت 24 ساعت اقدام به شمارش پست لاروهای زنده در این قفس ها (میگوهای بی حال و سفید شده نیز جزء پست لاروها مرده منظورنمایید) و درصد بقا را محاسبه و بعنوان برآورد اولیه جمعیت پست لاروها در آغاز پرورش درنظر گرفته می شود. علاوه بر آن می توان تعدادی (1000 تا 2000 قطعه) پست لارو میگو را درتوری بقاء کوچک به مساحت 2 مترمربع وعمق یک متر ذخیره سازی و3-5 روزاز معرفی آنها که با غذادهی نیز همراه می باشد اقدام به بررسی میزان بقاء پست لاروها می نمایند. استفاده از سینی های غذادهی که درحاشیه استخرها و مرکز استخر تعبیه می شود می تواند برای بررسی رفتار پست لاروها در محیط پرورشی جدید مورد ارزیابی قرار گیرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: انتقال لارو از مرکز تکثیر به مزارع پرورش میگو