پنج شنبه، 14 مرداد 1400

مرحله جوانه زني و سبز شدن کلزا

-مرحله جوانه زني
جوانه زني بذر،مستلزم جذب آب توسط بذر،انبساط وترك خوردن پوسته بذر و سپس خروج نوك ريشه از پوسته بذر مي باشد . ابتدا ريشه به سمت پايين رشد مي كندو سپس ريشه هاي موئين گسترش مي يابد. اين عمل باعث ثابت نگه داشتن جوانه ها در خاك مي شود. ساقه هاي جوان و تازه و يا محور زير لپه(hypocotyl)  به رشد خود ادامه مي دهد و باعث ميشود تا دو برگ قلبي شكل بنام (cotyledon) يا (seed leaves) يا برگ بذر، در درون خاك به طرف جلو حركت نمايد.
-مرحله سبز شدن
چهار تا ده روز بعد از بذر پاشي، طول ساقه گياهچه0.5 تا 1 اينچ مي باشد. برگهاي قلبي شكل در انتهاي ساقه جوان بزرگتر مي شوند و به رنگ سبز در مي آيند و مواد غذايي مورد نياز براي رشدگياه را فراهم مي كنند. ريشه ها نيز به سمت پايين گسترش بيشتري مي يابند و مواد غذايي و آب را از خاك جذب و به اندامهاي بالايي مي فرستند . در گياه جو، نقطه رشد آن در زير خاك قرار دارد و به مدت 5 تا 6 هفته اين نقطه را محافظت مي نمايد اما نقطه رشد گياه كلزا روي سطح خاك  و در بين دو برگ قلبي شكل (cotyledone) قرار دارد.از آنجا كه نقطه رشد جوانه كلزا روي سطح خاك قرار دارد به همين جهت در مقايسه با غلات، در برابر سرمازدگي بهاره، يخ زدن سطح خاك، حشرات، تگرگ و يا هر گونه خطري كه باعث نابودي جوانه شود، آسيب پذيري بيشتري دارد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا