آقات موز- سرخرطومی ریزوم موز

سرخرطومی ریزوم موز (Cosmopolites Sordidus   ) و سر خرطومیOdioporus    
 longicollis
حشرات کامل بطور 1 سانتیمتر و به رنگ قهوه ای تیره ، سرکم و بیش کشیده و بصورت یک خرطوم درآمده است که در گونه های مختلف به شکل متفاوتی می باشد و قسمت عمده بدن بوسیله فلس پوشیده شده است و این حشره از ریزومهای زیرزمین تغذیه می کنند.
کنترل: استفاده از آلدرین 0.05 درصد یا BHC 0.05 درصد بصورت سمپاشی روی خاک اطراف بوته ها می باشد یک روش درمان عملی عبارت است از سوزاندن بقایای گیاهی و ریزومهای آلوده و کاشت نهال های سالم موز در خاکهای جدید و کاملاً و زهکش دار می باشد.