پنج شنبه، 14 مرداد 1400

تولید اکسیژن از طریق فتوسنتز

میزان فتوسنتز در استخر های پرورش ماهی تابعی از فراوانی فیتوپلانکتون ها و شدت نور است. در استخرهای پرورش ماهی، فیتوپلانکتون ها از عوامل مهم کدورت آب بوده که شدت نفوذ نور عموما به فراوانی فیتوپلانکتون ها بستگی دارد. فراوانی پلانکتون ها در سطح آب و کاهش نفوذ نور و حرارت سبب لایه بندی حرارتی در استخر های ماهیان می گردد. بنابراین با وجودی که در سطوح آب مقادیر زیادی اکسیژن تولید می شود، کمتر با لایه های زیرین مخلوط شده و انتشار اکسیژن از آب به هوا تسریع می گردد. اثر متقابل نور و پلانکتون را باید در غلظت فوق اشباع اکسیژن در سطح آب و نقصان آن در لایه های عمیق تر دانست.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: اکسیژن آب در استخرهای پرورش ماهی گرمابی


     بطور کلی فیتوپلانکتون ها مهمترین گروه موجودات استخر بوده که تولید اولیه را تشکیل می دهند ولی آیا اینکه قادرند به اندازه اکسیژن مصرفی در طول روز، تولید نمایند، به طول مدت روشنایی یا نور تابشی به استخر بستگی دارد. به همین دلیل تکرار روزهای ابری و هوای غبار آلود که فتوسنتز را کاهش می دهد می تواند مخاطره آمیز باشد.