آفات بادمجان- زنجرک ها

    زنجرک های خانواده Cicadellidae
•    علائم: بد شکلی و زردی برگها به علت تغذیه از شیره گیاهی 
•    زمان فعالیت: با گرم شدن هوا در آخر فصل جمعیت آفت  افزایش می یابد.
•    درصد خسارت: پایین
•    مبارزه غیر شیمیایی: استفاده از کارت زرد و بهداشت مزرعه
•    مبارزه شیمیایی: سموم حشره کش سیستمیک مثل کنفیدور (یک در هزار)، موونتو (0.5 در هزار)، آکتارا (0.3 در هزار) 

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفات مهم بادمجان- شپشک آردآلود