پوسیدگی زغالی گردو

پوسیدگی زغالی گردو  Macrophomina phaseoli

از بیماریهای گردو‌ در زمین های شن زارو خشک پوسیدگی زغالی گردو می باشد که باعث خشک شدن نهال می گردد در این عرصه ها تامین رطوبت و رعایت اصول باغبانی مفید می باشد.

پوسیدگی زغالی گردو یکی از بیماریهای قارچی گردو است،این بیماری در زمینهای سنگلاخی و خشک که با کمبودخاک زراعی مواجه هستند، اتفاق می افتد بویژه زمانی که گردو در برابر تنش آبی قرار گیرد، شدیدتر است. علائم بیماری زغالی شبیه پوسیدگی فیتوفترایی می باشد با این تفاوت که پوسیدگی فیتوفترایی در مناطقی که رطوبت خاک بالا می باشد، رخ می دهد.در زمینهای شنزار و سنگلاخی که کمبود خاک زراعی دارند بهتر است از کود دامی پوسیده همراه با خاک زراعی در کاشت نهال استفاده نمود،همچنین آبیاری نهالها باید بطور منظم در ماههای که گیاه با کمبود آب مواجه است، انجام شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: عناصرغذایی مورد نیاز گردو- ازت

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو