آفات- شته خالدار گردو

شته خالدار گردو، این گونه در روی درختان گردو زندگی می کند. کلنیهای آن در سطح رویی برگهای درختان میزبان و در امتداد رگبرگها تشکل پیدا می کند. افراد این شته عسلک فراوانی ترشح می کنند
این گونه فقط حاوی فرمهای بالدار می باشد. ماده های بکرزای بالدار به رنگ سبز مایل به زرد روشن بوده و قفس سینه نیز قهوه ای روشن مایل به سبز می باشد. در روی ترژیتهای ۱-۸ شکم نوارهای عرضی به رنگ قهوه ای مایل به سیاه قرار دارد. حاشیه رگبالها به رنگ قهوه ای روشن می باشد. طول بدن ۵/۳-۴ میلیمتر است.
-خسارت
در ایران این شته منحصراً به درختان گردو حمله کرده و با استقرار در حاشیه رگبرگهای اصلی، علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی، در اثر ترشح عسلک به فوماژین نیز آلوده می شوند. برگهای درختان آلوده می ریزند.
-زیست شناسی

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفات- شپشک دو کوهانه گردو

زمستانگذرانی این شته به صورت روی شاخه ها انجام می شود .افراد این شته از اواسط فروردین در روی درختان میزبان ظاهر شده و انبوه ترین کلنیهای آن بسته به مناطق مختلف در ماههای اردیبهشت تا تیر ماه مشاهده می گردد.
-روش های کنترل
الف- دشمنان طبیعی
محمد بیگی (۱۳۷۹) دشمنان طبیعی زیر را از روی شته های گردو از گردوکاریهای قزوین جمع آوری و گزارش کرده است:
1-    Coccinella septempunctata
2-    Oenopia conglobata L.
3-    Adalia bipunctata L.
4-    Exochomus quadriustulatus L
5-    Hippodamia vriegata Geoze.
6-    Trioxys pallidus Hal.
7-    Episyrphus balteatus Degerr.
8-    Eupeodes corollae Fabricius.
9-    Sphaerophoria scrpita L.
10-    Chrysoa allnes Rambur.
11-    Mallada rasinus Burmeister.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مراقبت از درخت گردو

ب- شیمیایی
به دلیل مرتفع بودن درختان گردو، کار سمپاشی تا حدودی مشکل است و بایستی اینکار توسط سمپاشهای موتوری انجام گیرد که در این صورت استفاده از شته کشهای فسفره توصیه می شود.

در ایران حشره مزبور که به نام شته بزرگ گردو نیز خوانده می شود، اولین بار توسط دواچی (1324) گزارش شده است. این شته اختصاصاً روی درختان گردو دیده می شود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو