بیماری سویا - پوسیدگی ریشه و ساقه فیتوفتورایی

 پوسیدگی ریشه و ساقه فیتوفتورایی  
پوسیدگی ریشه وساقه فیتوفتورایی با عامل Phytophthora sojae بیشتر در نقاط کم ارتفاع و پست مزرعه که زهکشی ضعیف دارند، شدیدتر است. آلودگی از طریق ریشه رخ داده و  بیمارگر ریشه ها و ساقه ها را آلوده می کند. نشانه های بیماری در اوایل فصل رشد شامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه  قبل و بعد از خروج از خاک می باشد. ساقه گیاهچه آلوده آب سوخته، برگ ها زرد و گیاهچه ها پژمرده و میمیرند. در گیاهان مسن تر، بین رگبرگ ها زرد و گیاهان پژمرده  و می میرند. در پوسیدگی ریشه، لکه قهوه ای تیره در پایین ساقه ایجاد که از ریشه گیاه به طرف بالا گسترش می یابد. روش های مدیریت بیماری عبارتند از کاشت ارقام مقاوم دارای ژن های مقاومت اختصاصی نژاد بیمارگر، تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان، خاک ورزی حفاظتی مناسب، تیمار بذر با قارچ کش ها.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا