فصل C در منحنی زنبور داری

به طورمعمول در تیرماه ، به علت افت ناگهاني جريان شهد باید کندو ها را جابه جا کرد . اگر امکان جابه جایی کندوها فراهم نبود، از تغذيه ی مرتب آن نبايد غافل شد. به هر حال در تغذیه ی زنبور عسل باید مراقب بود که غذاهای مصنوعی به محصول عسل کندو ، راه نیابد.
زنبورهای نر در مردادماه به علت اتمام فصل جفت گيري و به دليل اين كه فقط مصرف کننده اند و درهيچ يك از فعاليت هاي كلوني شركت ندارند ، از كندو اخراج می شوند .

در کشتیار بیشتر بخوانیم: فصل D در منحنی زنبور داری

در اصطلاح به اين رفتار« نركشي » می گويند . بديهي است که زنبورهای نر در اين حالت ، به علت وابستگي شديد غذایي که به زنبورهای كارگر دارند ، به زودی می ميرند . اين رفتار نشانه ی ديگري از افت ناگهاني جريان شهد است که رفتار غارت كلوني ها را نيز به دنبال خواهد داشت .
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری