نیازهای آب و هوایی موز- درجه حرارت

نیازهای آب و هوایی موز- درجه حرارت
-    درجه حرارت بين15 تا 38 درجه سانتي گراد در بسياري از مناطق توليد موز وجود دارد.
-    گلدهي موز در شرايط گرم و داغ صورت مي گيرد براي رشد ساقه گلدهنده بهترين درجه حرارت28-26درجه سانتي گراد مي باشد و رشد ميوه در 30-29 درجه سانتي گراد صورت مي گيرد . رشد گياه موز در درجه حرارت زير 16  د رجه سانتي گراد كم مي شود و در درجه حرارت 10 درجه سانتي گراد متوقف مي شود .
-    علائم صدمات سرمازدگي در درجه حرارت هاي زير 16 درجه سانتي گراد و بالاي  صفر درجه سانتي گراد شامل :
-    عدم ايجاد ساقه گلدهنده يا ظهور خوشه ميوه از شبه ساقه كه Chok throat ناميده مي شود .
-    ميوه ها در زمان رسيدن رنگ زرد كمرنگ يا سبز متمايل به خاكستري دارند .
-    شكل ميوه ها كج و نامتناسب و ميوه ها زود فاسد مي شود .
-    صدمات سرمازدگي و يخ زدگي جبران ناپذيري در دماي زير صفر درجه سانتي گراد اتفاق مي افتد .
-    درجه حرارت زير 6 درجه سانتي گراد باعث سرمازدگي شديد و از بين رفتن درختان مي شوند. درجه حرارت بالاتر از 38 درجه سانتي گراد باعث توقف رشد و سوختگي شديد برگها مي گردد.
علائم صدمات يخ زدگي شامل آب گزيدگي در همه قسمتهاي بالاي سطح زمين از گياه موز و قهوه اي شدن و خشك شدن و از بين رفتن برگها و شبه ساقه و ميوه ها مي باشد .
درجه حرارت زير 2- درجه سانتي گراد گياه را تا روي سطح خاك خشك مي كند اگر چه رشد جديد معمولاً از جوانه هاي ريزرم زير زميني با برگشت به هواي گرم صورت مي گيرد . درجه حرارت بالاي 37 درجه سانتي گراد باعث سوختن برگها و باريك شدن برگهاي جديد گياه مي شود و اثر سوء در رشد موز خواهد داشت و در رشد درخت و گلها اختلال حاصل مي شود .