سوسك سرشاخه خوار پسته

زيست شناسي( بيولوژي)  سوسك سرشاخه خوار پسته : ( hylesinus vestitus )
حشره كامل به جوانه هايي كه در محل اتصال دمبرگ قرار دارند حمله كرده آنها را سوراخ و دالان كوتاهي در وسط چوب ايجاد مي كند ، هر سوسك در طول زندگي خود غالبا از يك جوانه تغذيه مي كند ، سوسكها از نيمه دوم مهر ماه به تدريج از كانالهاي تغذيه اي خود در روي درختان خارج شده و به سمت چوبهاي پسته نيمه خشك و تازه هرس شده هجوم آورده و با نفوذ در آنها و ايجاد كانال در داخل آنها تخم ريزي مي كنند. لاروها زير پوست درختان پسته كه تازه خشك شده و يا زير پوست شاخه هاي هرس شده زندگي مي كنند و ضمن تغذيه دالانهايي ايجاد مي نمايند . سوسك هاي نسل جديد از فروردين ماه تا نيمه اول ارديبهشت از چوبها خارج و به جوانه هاي سرشاخه هاي جوان حمله مي كنند، اين آفت يك نسل در سال دارد.
طرز خسارت :
سوسك ها به جوانه ها حمله و ايجاد دالان مي نمايند و اين جوانه ها كه بايد سال بعد به شاخه و ميوه تبدیل شوند از بين مي روند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: سن هاي زيان آور پسته

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته