معرفی نوغان (کرم ابریشم)

تخم پروانه ابریشم که به تخم نوغان معروف است را سازمانهای ذیربط تولید و نگهداری میکنند. سپس برای مدت مدیدی حدود 10 ماه مراحل متعددی از دمای 5/2 تا 25  درجه سانتیگراد را سپری میکند. با سبز شدن درختان توت،که تنها منبع مطمئن و قابل دسترسکرم ابریشم می باشد، ( البته غذای مصنوعی هم در ژاپن وکره وجود دارد) توزیع تخم نوغان در گیلان از هفته اول اردیبهشت ماه آغاز شده و به مدت 4 هفته ادامه می یابد. اولین تخم نوغانهای دریافت شده پس از 13روز از زمان دریافت تفریخ می شوند (دراصطلاح گیلکی وُر میآیند) و لاروهای سیاه با پرزهای پشمی از تخم بیرون میآیند. این مرحله که دوران تفریخ نامیده میشود، اهمیت ویژهای در یکنواختی زایش لاروها دارد و طی 13 روزی که تخمها از سردخانه با 5/2 درجه سانتیگراد بیرون آورده میشوند در دماهای 15 تا 18 و سپس 20 تا 22 و بالاخره 25 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 80 درصد تا زمان بیرون آمدن لاروها (کرمها) از تخم ادامه می یابد. دقت در تامین 3960 درجه-ساعت حرارت تجمعی در طول 13روز نیاز به مهارت و تجربه دارد (یعنی درجه حرات بین 15 تا 26 درجهای که در طول هر 24 ساعت بایستی بوسیله منابع حرارتی تامین شود، تا به مرحله تفریخ برسند). تخم نوغان پس از خروج از شرایط سردخانه ای (5/2  سانتیگراد) با روشهای مناسبی برای عملیات تفریخ آماده میگردد. درتمام مدت تفریخ نور مورد نیاز30  لوکس است.
پرورش کرم ابریشم حدود چهار هفته طول میکشد. مرحله ریزه داری یعنی پرورش کرم جوان معمولاً در داخل خانه و محل سکونت اعضای خانواده انجام میشود. پس از آن مرحله پرورش در تلمبار شروع میشودکه بیشتر در مجاورت توتستانها صورت میگیرد. این مرحله با تغذیه بیشتر و شتابی افزونتر طی میشود. ظاهراً هر قدرکرمها در خوردن پرتلاشتر دیده می شوند، نوغانداران راضیتر به نظر می رسند. باد، باران، آتش، موریانه، کرُف (مار بومی گیلان)، پرنده، سمندر و غیره از عوامل تهدید کننده کرم ابریشم هستند. 
در طول 5 سنلاروی  یک جعبه (قوطی) که وزنآن ابتدا بیشاز 5/12 گرم تخم نوغان خالص می باشد و بیش از 22000 تخم نوغان در داخل آن است، در طول چهار هفته تغذیه مداومکه در مرحله ریزهداری 3 بار در روز و هنگام بردن به تلمبار 2 بار در روز صورت میگیرد، بیشاز 800 کیلوگرم شاخه و برگ توت را مصرف میکنند. حدوداً 380 کیلو گرم برگ خالص برای تغذیه 22000 عدد لارو مورد نیاز است تا وزن هر یک از 00046/0 گرم به 8/5 گرم برسد، یعنی در حدود 12000 برابر بزرگتر شود، درحالیکه درطول این 4 هفته وزن غده های ابریشمین کرمها در هفتمین روز سن پنجم و اوج تغذیه به حدود  140000 برابر روز اول تفریخ افزایش می یابد. بیش از 65 درصد از 800 کیلو گرم شاخه و برگ در طول چهار هفته مصرف می شود، و پس از آن تغذیه پایان یافته و لاروها به پیله می روند و از حالت لاروی به شفیره تبدیل میشوند (که طول این دوره 14روز می باشد). بنابراین از ابتدای خروج تخم نوغان از سردخانه تا پایان دوره شفیره-گی و خروج پروانه ها از پیله 55 روز طول می کشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مختصری از تاریخچه کرم ا بریشم


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان