درجه حرارت- گیاه کلزا


 كلزا محصول مناطق معتدل و معتدل ساحلي است. اما با اصلاح ارقام جديد،سازگاري اين گياه به مناطق سرد نيز گسترش يافته است. تحقيقات نشان داده اند كه بيش از 90 درصد بذور كلزا در دماي مطلوب 20 تا 25 درجه سانتي گراد در مدت 1 تا 2 روز جوانه مي زنند. كلزا در تمام مراحل رشد تا حدودي نسبت به سرما مقاوم است ،ولي تحمل آن به سرما در حالت روزت بسيار زياد و در مرحله گل دهي بسيار كم مي باشد. اين گياه مي تواند در صورت رشد كافي در پاييز و ايجاد روزت قوي ،دماي 15- درجه سانتي گراد را بدون پوشش برف به خوبي تحمل نمايد. بوته هاي تكامل يافته قوي كمتر از بوته هاي دير كاشت و تراكم هاي بالا در معرض خطر سرمازدگي قرار مي گيرند. در صورت بروز سرماهاي شديد،برگهاي بزرگتر از بين مي روند،ولي طوقه گياه سالم مي ماند و دشد مجدد توسط برگهاي جوان يا از طريق مريستم طوقه انجام مي شود.علاوه بر مقاومت به سرما عواملي ديگر از قبيل استقرار خوب گياهچه،فشردگي خاك،آب گرفتگي (غرقابي)،خسارت ناشي از آفات،بيماري ها و علفهاي هرز در بقاي زمستانه كلزا موثر مي باشند.
   از نظر مقاومت به سرما،تنوع ژنتيكي قابل ملاحظه اي بين ارقام كلزا مشاهده مي شود،به طوري كه سه نوع مقاومت به سرما در اين گياه تشخيص داده شده است:
الف-مقاومت ژنتيكي به سرما يعني قابليت واقعي براي تحمل سرماهاي شديد.
ب-مقاومت به سرماهاي بهاره،پايداري در حالت روزت در شرايط تغيير سريع دمادر اواخر زمستان و اوايل بهار و عدم به ساقه رفتن بوته ها در اين شرايط.
ج-مقاومت ظاهري به سرما كه بر اساس آن،روزت ها كم ارتفاع و در حالت چسبيده به زمين باقي مي مانند.اين نوع مقاومت كه تا حدي با نياز كلزا به ورناليزاسيون ارتباط دارد،سبب مي شود تا بوته ها در زير برف از سرماي شديد مستور شود.
 دمای پايه براي اين گياه معمولا 5 درجه سانتي گراد در نظر گرفته مي شود. دمای مطلوب براي رشد و نمو كلزا ،25 تا 30 درجه سانتي گراد مي باشد. البته اين گياه قادر است براي دوره هاي كوتاه ،دماي 40 درجه سانتي گراد را تحمل كند.با افزايش سن گل ها ،قابليت جوانه زني دانه گرده كاهش مي يابد.در 4- درجه سانتي گراد ،هيچ لوله گرده اي وجود ندارد كه رشد كند و در 3 درجه سانتي گراد نيمي از دانه هاي گرده ايجاد يك لوله گرده كوچك مي كنند.دمای10 تا 25 درجه سانتي كراد سبب بيشترين سرعت جوانه زني دانه گرده مي شود. دما هاي بالاي 35 درجه سانتي گراد سبب از بين رفتن قابليت جوانه زني و قابليت حيات دانه گرده مي گردند و شكل دانه گرده از بيضوي به حلقوي تغيير مي كند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا