یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

ادجوانت ها و سورفکتانت ها در سمپاشی

برای رسیدن آفتکش به محل تاثیر خصوصیاتی شامل قدرت پخش شوندگی، چسبندگی و نفوذ آفتکش به داخل بافت  گیاهی و بدن آفت مهم است. مواد افزودنی(Adjuvant)  ترکیباتی هستند که میتوانند در این امر موثر واقع شوند. اجونتها  به مواد افزودنی گفته میشود که با هدف بالا بردن کارائی آفتکش یا بهبود خواص فیزیکی محلول پاشی استفاده میشوند. بر این اساس مواد افزودنی به دو گروه شامل موادی که باعث افزایش کارائی آفتکش میشوند و موادی که باعث بهبود و سهولت کاربرد آفتکش میشوند تقسیم میشوند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: پیشنهادهایی برای بهبود سمپاشی

افزودنیهائی که موجب افزایش کارائی آفتکشها میشوند شامل خیسکنندهها و یا پخشکنندهها (Wetter's/spreaders)،  نفوذ دهندهها (Penetrants)، چسبانندهها (Stickers)، تداوم بخشها (Extenders)  و مرطوب کننده ها (Humectants) هستند.  افزودنیهائی که سبب بهبود و سهولت کاربرد آفتکشها میشوند شامل اسیدیکنندهها و بافریکنندهها (Acidifying/buffering)، اصلاح کننده های سختی آب،  عوامل ضد کف (Anti foaming) ، عوامل اختلاط پذیری (Compatibility agents ) و عوامل ضد دریفت (Drift reducing) هستند. 
سولفات آمونیوم: سولفات آمونیوم (AMS) برای افزایش اثربخشی علفکشها در طیف وسیعی از گونههای علفهرز به کار میرود. این واقعیت به خصوص در مورد علفکش با خاصیت اسیدی ضعیف مانند رانداپ (گلایفوزیت)، ایمازاتاپیر، ستوکسیدیم و بنتازون صدق میکند.

با کشتیار بهتر بکاریم: اثر باقی ماندن آفت کش در تانکر

AMS با تنظیم pH باعث حداکثر انتقال علفکش در سراسر سطح برگ و گیاه می شود که عامل این افزایش، یون سولفات و عناصر آب سخت میباشد. علاوه بر این ترکیبات آمونیوم به راحتی توسط برخی از گونههای علف هرز جذب میشوند. در بیشتر برنامه های کاربردی، اضافه کردن ۲ درصد AMS در ۱۰۰ گالن آب عمومیت دارد. اضافه کردن AMS به محلول اسپری باید قبل از استفاده علفکش که دستورالعمل استفاده بر روی برچسب قید می شود، انجام گیرد.
نیترات آمونیوم اوره (۲۸% نیتروژن مایع): نیترات آمونیوم اوره با ۲۸% نیتروژن مایع باعث افزایش اثربخشی علفکش گلایفوزیت میشود. فرمهای یون نیترات مزدوج با نمک، جذب یونهای آب سخت و مولکولهای نیترات – گلایفوزیت را افزایش میدهد. با این حال ترکیبات نیترات در سیستم سولفات (AMS) بدون ایجاد دافعه، به صورت نیتروژن مایع ۲۸% عمل میکنند.