کرم مومخوار کندوی عسل

يکی از آفات زنبورداری کرم مومخوار و يا پروانه موم است. اين آفت در کليه نقاطی که زنبورداری در آنجا رواج دارد، پيدا میشود و به کندوهای ضعيف و شانهای بی حفاظ و ضدعفونی نشده حمله میکند و در بيشتر مواقع به استثنای زمستانهای سرد خسارت وارد میسازد. جمعيتهای قوی معمولا پروانه را در داخل کندوهايشان راه نمیدهند و در نتيجه از اين آفت در امان میمانند. کرم موم خوار به عسل و زنبور و لارو آن آسيبی نمی رساندبلکه فقط مومها را میخورد غير از کرم مومخوار هيچ موجودی نمیتواند موم را هضم و جذب کند و فقط معده کرم مومخوار است که قادر به تجزيه و جذب آن است. سایر مطالب مفید: راه مبارزه و پيشگيری با کرم مومخوار