اقدامات لازم در هنگام کوچ زنبور

١ــ بهترين موقع انتقال کندو بعدازغروب آفتاب و در تاريکی شب است تا کليه زنبوران کارگر که برای آوردن دانه ی گرده و شهد گل و ... به بيرون پرواز کرده بودند به کندو بازگشته باشند يا اينکه صبح زود قبل از طلوع آفتاب و پرواز زنبوران اقدام به انتقال کرد.
٢ــ در مسافتهای طولانی بيشتر از يک شبانه روز بهتر است برای يک پرواز کوتاه کندوها را تخليه نمود. ضمنا شب همان روز میتوان به مهاجرت ادامه داد. برای تهويه هوای داخل کندو میتوان با گذاشتن طبقه خالی، فضا و هوای مورد نياز زنبوران را تأمين کرد. در صورت نياز می توان مقداری آب ولرم را به صورت اسپری بر روی زنبوران پاشيد که آب مورد نياز لاروهای داخل کندو بدين وسيله تأمين شود. در ادامه: اقدامات لازم پس از کوچ زنبور


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری