توصیه های کوتاه در خصوص مدیریت تغذیه مزارع


در ابتدا لازم است یادآور شویم برای روش صحیح مدیریت تغذیه نیاز به آزمون خاک و تجزیه گیاهی است تا براساس شناخت نوع بافت خاک، اسیدیته، شوری و همچنین میزان جذب عناصری که درنتیجه تجزیه گیاهی بدست می آیدبهترین توصیه کودی انجام شود.
نکته :بهترین زمان نمونه برداری جهت آزمون خاک قبل از شخم می باشد.
به طور کلی 3 مرحله مهم کود دهی در تغذیه گیاه برنج که اگر به آن توجه نشود در عملکرد اثرگذار خواهد بود شامل:
1_ قبل از پیشکاول : 
زیرا در این زمان نشاء کوچک برنج از محیط خزانه که یک فضای محدود ومتراکم است وارد زمین اصلی که یک فضای باز ومناسب رشد است شده  و رشد رویشی آن با سرعت بیشتری ادامه می یابد بنابرین برای رشد به مواد غذایی احتیاج دارد.
علت توصیه کود دهی در زمان قبل از پشکاول به این دلیل است که کود اوره بسیار قابل حل در آب وقابل شستشو وتبخیر بوده جهت جلوگیری از هدر رفت کود ازته (اوره)  تلاش براینست که کود قبل از پیشکاول با حداقل آب در مزرعه خوب با خاک مخلوط شود تا باعث کاهش هدر رفت آن شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: چطور در شالیزار خزانه برنج بگیریم

2_ قبل از وجین: در این مرحله وقتی وجین می کنیم با حذف علف های هرز که رقیب غذایی برنج هستند فضا برای پنجه زنی و رشد مجددا فراهم شده،علاوه براین کودهای مصرف شده قبلی دیگر تا این زمان مصرف شده ومزرعه نیاز به کود دهی مجدد دارد. 

3_ قبل از خوشه دهی (شکم):
نکته: دو مرحله قبلی مربوط به فاز رویشی برنج بوده اما ازاین پس گیاه برنج می خواهد وارد فاز زایشی شود بنابراین میزان مصرف کودهایی مانند کود ازته که بیشتر برای رشد رویشی مناسب هستند در این مرحله متفاوت است وباید کمتر شود.
در این مرحله بسته به  شرایط زمین از جمله بافت و حاصلخیزی خاک و شرایط آبیاری زمین (دارای آبیاری مستقل باشد یا بصورت سنتی وکرت به کرت آبیاری شود) فرق میکند.
در اراضی سنتی با آبیاری کرت به کرت که  کود مصرف شده در اراضی بالادست توسط آب آبیاری به مزارع پایین دست وارد می شود باید دقت واحتیاط لازم بشود تا با مصرف کودهای ازته باعث به تاخیر افتادن فاز رویشی، افزایش ارتفاع گیاه و درنتیجه باعث ورس و کاهش عملکرد در مزارع پایین دست نشویم.