معیارهای مهم در انتخاب محل پرورش ماهی سرد آبی

1.    آب کافی و مناسب از نظر کیفیت در محل وجود داشته باشد. 
2.    انجام آزمایشات خاک. 
3.     نزدیک بودن به راه شوسه و نزدیک بودن به شبکه برق. 
4.    وجود درخت یا فضای سبز در اطراف محل انتخاب شده. 
5.    در دسترس بودن کودهای آلی و منابع غذائی ارزان قیمت در نزدیکی محل انتخاب شده. 

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش آب و كيفيت آب در توليد محصول

6.    وضعیت توپوگرافی محل طوری باشد که اجازه خاک برداری با هزینه کم را بدهد .
7.    اگر از آب رودخانه استفاده می شود باید مشکل سیل و طغیان رودخانه بررسی شود.
8.    در منطقه وجود نزدیکی به راه شوسه آب کافی و مناسب فضای سبز اطراف استخر نزدیک بودن به شبکه برق کافی بودن زمین. 
9.    در دسترس بودن محل و کافی بودن زمین برای ساخت تاسیسات مختلف.