تولید مثل و مراحل اولیه زندگی میگو

میگوی ماده می‌تواند در هر بارداری یک میلیون تخم بگذارد که تنها چند هفته طول می‌کشند تا سر از تخم بیرون بیاورند. نوزادان میگو در آب بخشی از پلانکتون‌ها هستند (پلانکتون به هر توده‌ای از جانداران که در قسمت بالای آب زندگی می‌کنند گفته می‌شود) تا این که به اندازه کافی بزرگ شوند که بتوانند به صورت گروهی، ذرات غذایی بزرگ‌تری به دست آورند.

چرخه زندگی میگو شامل این مراحل می‌باشد: تخم، لارو (ناپلی، پروتوزوآ، مایسیس) پست لارو، میگوی جوان و میگوی بالغ.

تخم ریزی
فرایند تخم ریزی معمولاً در چند دقیقه و عمدتاً در ساعات ۳۰ و ۲۲ تا ۳۰ دقیقه بامداد انجام می‌شود. قبل از شروع به تخم‌ریزی، میگوی ماده در کف تانک تخم ریزی قرار گرفته و استراحت می‌کند. پس از آن با یک حرکت آرام به سمت بالا شنا می‌کند و همزمان قسمت تنه را خم می‌کند و در حین شنای آرام، تخمکها را در محیط آب رها می‌کند. همزمان با رهاسازی تخمکها در آب و با حرکت پاهای شنای خود، تخمکها و اسپرمها را به سرعت با هم مخلوط می‌کند. لقاح خارجی است و در محیط بیرون انجام می‌شود. اما در جهت افزایش درصد لقاح، میگو استفاده از پاهای قدم‌زن، اقدام به ایجاد یک محیط تقریباً بسته تحت عنوان اتاقک لقاح Fertilization Chamber می‌نماید. اسپرماتوزوئیدهای خارج شده از اسپرماتوفور و تخمکها وارد این محفظه شده و قبل از اینکه در محیط آب پراکنده شوند، لقاح رخ می‌دهد.

انکوباسیون تخم
پوشش ژله‌ای اطراف تخم در مدت ۴۰–۳۰ دقیقه بعد از تخم ریزی ناپدید می‌شود و تخم شکل کروی به خود می‌گیرد. در این زمان سلول جنینی شروع به اولین تقسیم می‌نماید. ۵/۲–۲ ساعت بعد از تخم‌ریزی در اطراف جنین یک غشاء تکامل یافته ایجاد می‌گردد. زمان تخم گشایی ۱۴–۱۲ ساعت بعد از تخم ریزی است. اولین مرحله لاروی پس از خروج تخم تحت عنوان ناپلیوس نامیده می‌شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تغذیه و غذادهی ماهی قزل‌آلا