جدیدترین توصیه های فنی انجیر


آخرین توصیه های پرورش فندق بر اساس وضعیت محصول و پیش بینی های هواشناسی در کشور - 1399/06/24

استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• خودداری از آب پاشی بر روی درختان انگور، انار و انجیر جهت کاهش ترکیدگی محصول و محلول پاشی با کود های پتاسه جهت بالا بردن مقاومت به خشکی