برداشت محصول بادمجان

برداشت:
میوه بادمجان از زماني که حدود یك سوم آن تشكیل شده است تا زماني که انداز ة نهایی خود را پیدا كرده باشد قابل برداشت است . میوة مطلوب مي بایستي سفت، براق، عاري از برش یا چروكیدگي و با انداز ة مناسب و بازارپسند باشد. میوه كاملاً رسیده را مي توان تا مدت زمان نسبتاً زیادي روي بوته نگه داشت بدونآنکه تغییر محسوسي در آن ایجاد گردد. ولیكن نگهداری بیش از حد آن باعث سفتي پوست، بذري شدن و كاھش كیفیت میوه مي گردد. .
تاخیر در برداشت ممكن است باعث جوانه زني بذور در داخل میوه گردد.به علاوه نگهداری میوه ها روي بوته باعث مي شود که تشكیل میوه های جدید به مخاطره افتد.

با کشتیار بهتر بکاریم: آب و هوا و مراحل تولید بادمجان

زماني که به هر دلیل نگهداری میوه روي بوته، رنگ پوست شروع به كمرنگ شدن مي كند، بذور تیره گردیده وگوشت میوه اسفنجي و تلخ می گردد. برداشت دستي ممكن است توسط چاقوي تیز یا قیچي باغباني صورت گیرد. برداشت یك یا دو بار در ھفتھ صورت مي گیرد. بادمجان نبایستي دورة پس ازبرداشت طولاني داشته باشد ومي بایست فوراً به بازار عرضه گردد. میوه ها معمولاً بر اساس رنگ و اندازه بسته بندي مي گردند. بادمجان مي تواند به مدت 7 تا 10 در روز دماي 7 تا 10 درجھ سانتیگراد و رطوبت نسبي 90 تا 95 درصد نگهداری گردد. ثابت شده است که سرمازدگي در دماي زیر 7 درجه سانتیگراد باعث خسارت به بادمجان مي گردد. علائم سرمازدگي عبارتند از: چروكیدگي، برنزه شدن سطح و قهوه ای شدن بذور و گوشت.