نقش آفتاب در پرورش دام

بطور معمول یک گاو به سهولت توان مواجه با نور خورشید در سطح دامداریهای مناطق ما را داراست وندرتاً آفتاب سوختگی را می توان دید. ولی ما در مواردی با دامهایی روبرو می شویم که در تحت تاثیر نور خورشید نشانه های بالینی را نشان می دهند که به نظر با آنچه بنام آفتاب سوختگی معروف است (سرخ شدن، دلمه بستن و درد) مشابهت دارد. این دامها در واقع در غالب موارد دچار ازدیاد حساسیت نوری شده اند. ازدیاد حساسیت نوری بدین معنی است که دامهای فوق واکنشی فراتر از سطح معمول در برابر نور خورشید دارند، و این دلیل تصور ما از آن بعنوان یک آفتاب سوختگی است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش بارش در پرورش دام

نور اولين نيروي مؤثري است كه بر كميت و كيفيت علوفه تأثير ميگذارد. عوامل مورفوژني گياه همچون ساقه دهي، شاخه دهي، طويل شدن ميان گره ها، توسعه برگ دهي، گلدهي و همچنين فتوسنتز به عنوان با ارزشترين فعاليت فيزيولوژيكي گياه، تحت تأثير تابش خورشيدي هستند. تركيبات شيميايي گياهاني كه در روشنايي و نور زياد و گياهاني كه در سايه رشد ميكنند، با يكديگر متفاوتند. افزايش نور موجب افزايش فتوسنتز و مقدار كربوهيدراتهاي مؤثر بر كيفيت علوفه ميشود. تراكم قندها و فروكتانها، تا حدود زيادي به مقدار تابش نور آفتاب بر گياه بستگي دارد. به طور كلي مقدار كربوهيدرات محلول گياه در يك روز تيره ابري در مقايسه با يك روز خوب آفتابي كمتر است. شدت نور در آب و هواي خشك، بيش از شدت آن در آب و هواي مرطوب است وهنگامي كه هوا ابري باشد، از شدت آن تا 40 درصد كاسته ميشود. گياهان علوفهاي از خانواده بقولات در مقايسه با گندميها بيشتر تمايل دارند كه برگهايشان را به صورت افقي گسترش دهند.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری