ماهی سردآبی در استان آذربایجان غربی

سطح مزارع موجود در استان با توجه به رودخانه ها ، چاه ها، چشمه ها در روشها و مکانها با فرم های مختلف صورت می گیرد و در حال حاضر نیز کاهش سطح آبها در چاه های عمیق و نیمه عمیق، کاهش نزولات جوی ، عدم همکاری وزارت نیرو در بست مزارع و... در سطح استان در ثابت باقی مانده و یا درحال کاهش است. از آنجا که استان آذربایجان غربی یکی استان های پیشرو در بخش آبزي پروری مخصوصا ماهيان سردابي و ماهيان زينتي  و صيادان است که در بین استانها غیر ساحلی با تولید بیش از 2500 تن دارایی رتبه 3  کشوری است .