پراکنش و مناطق کشت انگور

 باتوجه به برتري محصول انگور نسبت به ساير محصولات باغي بدليل تنوع مصرف و درآمد بالاو هزينه‌هاي توليد پايين كاشت اين محصول در دنيا روبه افزايش است، بطوريكه براساس آمار سازمان خواربار جهاني روند افزايش توليد و صادرات جهاني آن در سالهاي اخير سيرصعودي داشته و از سال 1995 ميزان صادرات اين محصول نسبت به سال 1982 تقريباً دو برابر شده است. درايران نيزاين روند افزايش چشمگير بوده و از سال 1361 تا سال 1373 سطح زيركشت تاكستانها تقريباً دوبرابر شده است. درحاليكه در همين فاصله زماني، صدور اين محصول از 100 تن به 390 تن درسال رسيده است. از عمده ترين توليدكنندگان انگور در دنيا فرانسه، ايتاليا، استراليا، كانادا، يونان، تركيه، بلغارستان، روسيه و ايران را مي توان نام برد.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: مكان احداث باغ انگور

سطح زيركشت اين محصول دردنيا ده ميليون هكتار برآورد شده است كه سهم ایران حدود 306 هزار هکتاربوده که درمقايسه با ساير محصولات درختي از سطح بيشتري برخورداراست. استان آذربایجان غربی نیز یکی از قطب های مهم کشور در تولید و فرآوری این محصول در کشور می باشد.
انگور درختچه ای بالارونده بوده که به کمک پیچک های خود به سهولت از موانع و درختان مجاور بالا رفته و طول شاخه هاي آن  به 10 الی 15 متر میرسد شاخه آن گره دار و برگهایش متناوب و دارای گلهای کوچک و مجتمع به صورت خوشه مرکب است. گل آن تنها بر روی شاخه های سال جاری که روی شاخه های سال قبل نمو کرده اند تشکیل شده و میوه میدهد به همین دلیل همه ساله با انجام هرس سعی بر این است که گیاه را وادار به تولید شاخه های جدید کنند تا محصول بیشتری به دست آید.