PH یا اسیدیته آب استخر

PH آب مورد استفاده برای پرورش کپور ماهیان باید بین 5/8 – 7/6 باشد. PHایده آل آب برای کپور ماهیان2/8 – 5/7 است. زیرا در این شرایط مناسبترین وضعیت برای رشد موجودات زنده غذایی کپور ماهیان فراهم می آید. PHآب های طبیعیبویژه در بارندگی های شدید که باعث شستن و آزاد شدن مواد اسیدی خاک به داخل آب می گردد، می تواند به سرعت تغییر کند. افت PHآب می تواند در اثر بارش باران های آلوده به آلودگیهای صنعتی (باران های اسیدی) نیز رخ دهد.
     تغییرات PH در طول روز یک آهنگ افزایش و کاهش منظم دارد که حداکثر آن در بعد از ظهر ها و حداقل آن در هنگام طلوع آفتاب رخ می دهد. این تغییرت بدلیل مصرف دی اکسید کربن در اثر فتوسنتز در طول روز است که PH را افزایش می دهد و در طول شب با تولید دی اکسید کربن PH کاهش می یابد. در استخر ماهیان گرمابی معمولا مشکل افزایش PH (قلیایی شدن آب) وجود دارد. افزایش PH در اثر فعالیت های فتوسنتزی شدید جلبک های سبز – آبی، جلبک های سبز و گیاهان آبزی اتفاق می افتد. وجود یون های کلسیم و یون های قلیایی (کربنات و بی کربنات) در آب، حالت تامپونی ایجاد می کند که از افزایش شدید PH جلوگیری می کند. به همین دلیل پاشیدن محلول آب آهک در اوایل صبح در جلوگیری از افزایش شدید PH در بعد از ظهر ها کمک زیادی می کند. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شوری و سختی آب استخر ماهیان گرم آبی