خاک مناسب کاشت نهال گردو

در چاله هايي که نهال گردو در آنها کاشته ميشود بايستي بعداز حفر چاله خاک آن را از انواع کودهاي حيواني و شيميايي غني کرد.هر چه عمق وقطر چاله ها بيشتر باشدبهتر است.اما معمولا بايد چاله هايي به عمق وقطر ۱-۲متر حفر کرد.وخاک مناسب وغني شده داخل آن ريخت.بهتر است اين کار چند ماه يا سال قبل ازکاشت نهال گردو در آن صورت گيرد.بعد از کاشت نهال گردو در چاله ها ميتوانيم در فصل بهار وتابستان سطح خاک اطراف نهال درخت گردورا با برگهاي پوسيده يا باقي مانده گياهان مانند کاه وکلش گندم بپوشانيم. تا از تبخير و هدر رفتن آب جلوگيري کنيم وخاک پاي طوقه اصلاح شود.

با کشتیار بهتر بکاریم: چگونگی آبياري درخت گردو

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو