پنج شنبه، 14 مرداد 1400

موارد مهم در اختلاط سم و کود

✔️ نکات مهم در خصوص اختلاط سم و کود :

جهت اختلاط سموم از نظر فيزيكی ، از هر سم A و B با دز توصیه شده در ظرفهای جداگانه تهیه کرده و نصف این ظرفها را در ظرف سوم اضافه میکنیم :
۱ ـ ظرف حاوی دو سم نبايد گرم شود.
۲ ـ ظرف حاوی دو سم نبايد رسوب كند.
۳ ـ ظرف حاوی دو سم نبايد دو فاز شود.
۴ ـ ظرف حاوی دو سم نبايد دارای ذرات كريستاله باشد.
۵ ـ ظرف حاوی دو سم نبايد تغيير رنگ زياد دهد.

درصورتیكه موارد بالا در مخلوط دو سم ديده نشود با احتياط میتوان مرحله دوم كه سمپاشی در يک قطعه كوچک بصورت آزمايشی برای اطمينان از عدم گياهسوزی محلول باشد را انجام و در نهايت اين مخلوط را میتوان بكار برد . (گاها علیرغم مشاهده نشدن هرگونه عوارضی بر عملکرد محصول تاثیر سوء داشته است).

با کشتیاز بهتر بکاریم: ادجوانت ها و سورفکتانت ها در سمپاشی

 در اختلاط سموم موارد كلی نيز بايد رعايت گردد از جمله اينكه :

۱ ـ سموم اسيدی با سموم قليائی مخلوط نگردد.
۲ ـ سموم با تركيبات مسی با ساير سموم مخلوط نگردد.
۳ ـ سموم با تركيبات گوگردی با ساير سموم مخلوط نگردد.
۴ ـ در صورت امكان سموم حشره‌كش با علفكش‌ها مخلوط نگردد.
۵ ـ PH  مخلوط سموم كنترل گردد كه در حد نرمال باشد.

با کشتیار بیشتر بکاریم: اثر کیفیت آب بر عملکرد آفت کش

 دلایل ناموفق بودن سمپاشی بر علیه آفات و بیماری ها : 

1. ﭘﺨﺶ ﺷﺪن نامناسب آﻓﺖﮐﺶ
2. اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
3. ﻣﯿﺰان ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف آﻓتﮐﺶ 
4. ﻋﺪم ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ در زمان مناسب 
5. اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﮐﺶ اﺷﺘﺒﺎه
6. ﻣﺼﺮف آﻓﺖ ﮐﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
7. کالیبراسیون اشتباه دستگاه سمپاشی
8. پی اچ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﻧﮏ ﺳﭘﺎﺷﯽ.
9. مقاومت آفت به آفت کش