آماده کردن کندوها برای زمستان گذرانی و نگهداری آنها در زمستان

آماده کردن کندوها برای زمستان گذرانی قبل از شروع تغذيه زمستانی انجام گرفته و بايدبه نکات اساسی زير توجه کامل کرد:
١ــ اطلاع از وضع داخلی کندو (ملکه، جمعيت، مقدارعسل، بيماری و آفات)
٢ــ کليه صفحات موم آجدارو شانهای خالی (پوکه) را ازکندو خارج کردو به برآمدگی بالای شانها که در زير پارچه و يا زير سقف داخلی از موم توسط زنبوران درست شده است، نبايددست زد )محل عبور زنبوران در زير پارچه يا سقف داخلی(.
٣ــ دو شان گرده که در افزايش جمعيت در سال آينده (نبودن گرده در آغاز پرورش نسل) بی نهايت ضروری است در کندو قرارداده شودو پروتئين اين گرده ها پس از تغذيه در بدن زنبورعسل تبديل به لايه چربی شده و برای زمستان گذرانی آنها لازم و ضروری است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تشکيل خوشه زنبورها در زمستان

٤ــ برای جلوگيری ازکپک زدن شان ( ً خصوصا شانهای نزديک به ديواره کناری کندو که بيشتر مورد هجوم قارچ قرار می گيرند) يک شان از هر طرف برداشته تا محل تهويه به خوبی انجام گيرد. در کندوهايی که کمتر از ١٠ شان دارند، يک شان از طرفی که به ديوار داخلی نزديک است برداشته و باقیمانده فضای موجود را به وسيله ديواره چوبی محدود می کنيم.
٥ ــ در کندوهای طبقه دار چنانچه جمعيت به اندازه کافی (دو قسمت) وجود داشته باشد، احتياج به برداشتن طبقه نيست فقط شانهای کناری (بدنه و طبقه) برای تهويه برداشته می شود.
٦ ــ در صورت بودن پنجره ملکه بين طبق و بدنه بايدآن را نيز برداشت.

زمستان فصل استراحت زنبورهاست و مراقبت از زنبوران در اين فصل از اهميت ويژه ای برخوردار است. زيرا همين زنبورها هستندکه اساس جمعيت سال آينده کندو را تشکيل میدهند. زنبوران زمستانی معمولا در اواخر تابستان متولد می شوند و به دليل اين که از تغذيه کافی برخوردارند، دارای يک لايه چربی در بدن هستند که آنها را از سرما حفظ می کند و همچنين به علت عدم تغذيه و پرستاری نوزادان داخل کندوتا بهار سال بعدزنده می مانند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مطالب مفید در کشاورزی

يکی ازمهمترين مسايل مورد توجه در تغذيه زمستانی زنبورها اين است که چنانچه تغذيه آنها از حد معمول بيشتر شود باعث پرشدن کيسه مدفوع شده و چون هوا سرد است وقدرت پروازوتخليه را ندارند در داخل کندو عمل دفع را انجام داده و محيط آلوده شده و باعث تلفات زنبوران می شود. يکی از عللی که سبب افزايش مصرف غذای زمستانی زنبوران میشود تحريک آنها به وسيله عواملی چون سر و صدای ماشين آلات، هجوم جانوران از قبيل موش، پرندگان و امثال آنها به کندو و ضربه هـا و تکانهای بیمورد و ... است که به نوبه خود سبب تحريک زنبوران کندو شده و مصرف غذای آنها افزايش میيابد.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری