یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

نیازهای تغذیه ای خاک برای کشت محصول بادمجان

فسفر و پتاسیم:
میزان توصیه شدة مصرف فسفر و پتاس بر اساس طبقه بندي حاصلخیزي خاك با توجه به آزمون خاك مي باشد. داده های جدول بر اساس كیلوگرم در هکتار مي باشد. فسفر توصیه شده ھمزمان با نشاءكار ي یا كمي قبل از آن به كار برده مي شود.توصیه مي شود که محلولي از كود و آب تهیه گردد و به میزان لازم و متناسب پاي ھر نشا ء ریخته شود.پتاسیم را به صورت نواري و به فاصلة 5 تا 8 سانتیمتر از نشا و5 تا 8 سانتیمتر زیر ناحیة ریشة نشا ء و یا قبل از نشازني با خاك بستر نشا ء مخلوط كنید. تحقیقات نشان داده است که مصرف نواري بهتر از مخلوط كردن با خاك است.

با کشتیار بهتر بکاریم: نیازهای آب و هوایی کشت بادمجان

نیتروژن:
خاكهای معمول دشت ها 100 تا 150 كیلوگرم در هکتار ازت نیاز دارند. خاکهای شدیداً شني مقدار و یا تعداد دفعات مصرف بیشتري ازت نیاز دارند. میزان نیاز به ازت مي تواند بسته به فصل زراعي، میزان بارش، نوع خاك، آبیاري، تراكم گیاهی، طول مدت برداشت و روش و زمان كاربرد تفاوت نماید. خاکهای آهکی کوپایه ها، کوهها و دره ها 100 تا 120 كیلوگرم در هکتار ازت نیاز دارند.15 تا 20 كیلوگرم از كود سرك توصیه شده را در زمانی که اولین میوه ها به اندازة تخم مرغ هستند و بقیه را بسته به نیاز طي1 تا 3 مرحله مصرف مي كنیم. در مورد خاك های سنگین کوپایه ها و دره ها ازت كمتر و در تعداد دفعات مصرف كمتري نیاز است. بهتر است كود ازته به صورت نواري مشابه با آنچه که براي پتاس شرح داده شد مصرف گردد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: توصیه های هواشناسی کشاورزی

استفاده از کودهای كامل شامل عناصر پرمصرف و كم مصرف، ھمچون كودھاي 20-20 و غیره به صورت محلولپاشي و یا كود آبیاري(حل كردن كود در آب آبیاري) مي تواند تاثیر به سزائي در رشد و نمو بوته ها و میوه ها داشته باشد.بهتر است در ابتداي مراحل رشد از كودهای با درصد فسفر بالا جهت ریشه زائي و استقرار بهتر بوته ها و در مرحله گلدهی ومیوه دهی از کودهای با درصد پتاسیم بالاتر جهت باروري بالاتر و بهبود عملكرد استفاده گردد.