خاک مناسب برای رشد محصول بادمجان

بادمجان براي رشد مناسب احتیاج به حاصلخیزي خاك و تغذیه كافي دارد. بادمجان میتواند در تمامي خاك های سبك شني تا سنگین رسي رشد نماید. خاك لوم شني براي زماني که زودرسي مورد نظر است ایده آل می باشد. خاك های سنگین براي عملكردهای طولاني تر و تأخیري توصیه مي گردد. براي رشد مناسب PH 6- 6.5 مناسب است. ضمناً ازكشت بادمجان درمزارعي قبلاً گیاهان خانواده) Solanaceae گوجه فرنگي، سیب زمیني، فلفل و بادمجان(كشت شده است بایستي پرهیز شود. بادمجان یك محصول با طول دورة رشد نسبتاً طولاني است و از جمله سبزیجاتي است که مواد غذایي زیادي از زمین جذب می كند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نیازهای تغذیه ای خاک برای کشت محصول بادمجان

بدین منظور می بایست از کودهای آلي و شیمیایي قبل ازكشت و ھمچنین ازکودهای شیمیایي به صورت سرك پس ازكاشت استفاده گردد. بدین منظور مي توان در حین آماده سازي زمین 30 تا 40 تن در هکتاركود دامي پوسیده و یا 10 تن در هکتار كمپوست و یا 3 تن در هکتار كود مرغي را با خاك مزرعه مخلوط نمود. البته اگر زمین مزرعه شني بوده و یا مزرعه از نظر مواد غذایي ضعیف باشد، می بایست این مقادیر را بالاتر در نظرگرفت. استفاده ازکودهای شیمیایي به صورت مجزا و یا به صورت كود كامل باید در برنامه آماده كردن زمین قرارگیرد.مصرف کودهای شیمیائي مي بایست بر اساس آزمون خاك باشد. در صورت كمبود منیزیوم در خاك مي بایست از آهک استفاده گردد. كاربرد آهک اگر 4 تا 3 ماه قبل از نشاكاري در خاك توزیع و تثبیت گردد بسیار مؤثرتر از مصرف دیرهنگام آن خواهد بود.

با کشتیار بهتر بکاریم: معرفی محصول آفتاب گردان

به صورت كلي و در صورتي که امكان آزمون خاک  نداشته باشد عناصر نیتروژن، فسفر و پتاس به ترتیب به نسبت 200، 100 و 100 كیلوگرم در هکتارتوصیه می گردد. نیمي از نیتروژن، تمامي فسفر و تمامي پتاس قبل از انتقال نشا و باقیمانده نیتروژن بسته به  شرایط خاك در 3 تا 2 مرحله، 30 تا 45 روز پس از نشاكار ي مصرف گردد. درآمریكا كودھاي شیمیایي كامل را به میزان 800 الي 1100 كیلوگرم در هکتار قبل از آماده سازي زمین، درخاك پخش می كنند.