عملیات ضد عفونی کردن محیط و اصول بهداشتی نوغانداری

با توجه به اینکه بیماری های کرم ابریشم قابل درمان نیست، برای پیشگیری خسارات حاصل از بیماریها و آفات لازم است اتاق تفریخ اماکن پرورشی و کلیه وسایل مورد نیاز درتفریخ و پرورش به شرح ذیل ضد عفونیشوند که به روشهای زیر انجام میشوند:
    محلول ۲ درصد فرمالین: زمان استفاده از این محلول ۴ روز قبل از شروع عملیات پرورش و یا تفریخ است. برای تاثیر بهتر این محلول لازم است که محیط گرم بوده(دمای20  تا ۲۵ درجه سانتی گراد) و کلیه منافذ ورود و خروج هوا بسته  شود. ۴۸ ساعت قبل از شروع عملیات، کلیه دربها و پنجره ها را باز نموده تا گاز حاصل از محیط خارج شود.
    محلول ۱درصد کلر: زمان استفاده از این محلول یک  روز قبل از شروع  پرورش و یا تفریخ است. محلول شامل ۲۰ گرم کلر تجارتی و یک لیتر آب میباشد. در تلمبارهای سنتی این محلول کاربرد راحت تری دارد. برای این محلول پاشی نیاز به دمای بالا نبوده و دمای تا 20درجه سانتیگراد کافی می باشد ؛ ولی برای  تاثیر مناسب بهتر است باید کلیه منافذ ورود و خروج هوا بسته شود و۴۸  ساعت قبل از شروع عملیات پرورش، کلیه دربها و پنجره ها  را  باز نموده تا گاز حاصل از محیط خارج  شود.
    پودر کلر و آهک وپافسول: این پودر(کلر) به صورت  روزانه در محل ورودیهای سالن پرورش استفاده میشود و به دلیل اینکه این عملیات باید در فضای عاری از رطوبت و نمناکی صورت گیرد؛ وجود محیط خشک و عاری از رطوبت زیاد و در ساعات خنک روز عملکرد بهتری خواهد داشت. پودرآهک را در پارچه نازکی ریخته و با تکان دادن پارچه محتوی پودر روی کرمهاوبستر پرورش، باعث خشک شدن برگها وجلوگیری از رشد قارچها می شود. استفاده از پودر پافسول به منظور ضد عفونی سطح بدن لاروهای پوست اندازی نموده وقبل از برگ دهی انجام می گردد. البته در صورت اشاعه بیماری  باید دفعات ضد عفونی-افزایش یابد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: برگدهی به کرم ابریشم در مرحله ریزه داری